header banner
Default

Kjell Inge Røkke mistet 10 milliarder i skatt på grunn av sin mistillit til de rødgrønne


Nett på sak Dette er kommentarer skrevet av Nettavisens sjefredaktør.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holdt på å glemme det mest dramatiske forslaget i budsjettavtalen med SV til statsminister Jonas Gahr Støre hvisket ham noe i øret:

Fra og med tirsdag 29. november smekker fellen igjen for norske milliardærer som vil flytte til Sveits.

Men én mann kan smile i skjegget: Mangemilliardær Kjell Inge Røkke kom de rødgrønne politikerne i forkjøpet og har spart titalls milliarder kroner i skatt på å flytte i tide, før skattefellen ble satt opp.

Hvis du lurer på hvor mye mer inntekter skjerpelsen av den såkalte exit-skatten gir i budsjettet, så er svaret null.

Norske milliardærer som forblir boende i Norge beholder muligheten til å øke verdiene sine uten å skatte av verdistigningen (slik du for øvrig slipper å skatte for at huset ditt har blitt mer verdt).

Fortsatt er det realisering som vil utløse skatt hvis du bor i Norge - altså at du selger og får gevinst.

Foreløpig er et to skattehull regjeringen vil tette:

  • Du kan ikke komme tilbake etter fem år og få verdistigningen skattefritt.
  • Du kan ikke overføre formuen skattefritt til en arving som flytter til Sveits og «tar en for laget».

Den umiddelbare effekten gjør det mindre gunstig å flytte ut av Norge, så sånn sett blir vi et formuefengsel - riktignok med gode soningsforhold og frigang.

Titalls milliardærer flyktet i tide

VIDEO: Valutaen -TV kjell Inge Røkke, og kryptoselskapet til Aker som heter Seetee
Valutaen

Helt opp til de siste dagene har det kommet nyheter om milliardærer og arvinger som har flyttet til Sveits.

Om fem år kan de flytte tilbake til Norge med gevinster de ikke trenger å skatte for, dersom de har tillit nok til det norske politiske systemet til å flytte tilbake.

La oss tenke oss at Ola Nordmann i sin tid investerte ti milliarder kroner i aksjer, og at verdiene etterhvert har kommet opp i 45 milliarder. Da har han en verdistigning som på papiret er 35 milliarder kroner. Dersom han selger verdiene, må han skatte av gevisten. Men dersom han beholder verdiene, kan han skyve skatten foran seg til evig tid hvis han bor i Norge.

La oss tenke oss at Ola Nordmann flytter til Sveits. Da kan han ta med seg de 45 milliardene ut av landet, vente fem år hvor han ikke selger. Fra da av blir han behandlet som om den opprinnelige investeringen var 45 milliarder, og kan altså i prinsippet selge unna skattefritt.

Den rikeste som har tatt med seg eierskapet til formuen utenlands er som kjent Kjell Inge Røkke, som er god for drøyt 45 milliarder kroner, ifølge Kapitals 400 rikeste-liste.

Hvor mye av dette som er ubeskattet verdistigning, er ukjent.

Forsker Ole-Andreas Elvik Næss ved Norges Handelshøyskole har regnet seg frem til at Røkke sparte 10 milliarder kroner i potensiell gevinstskatt på latent verdistigning ved å å flytte.

Det er i så fall 128 millioner kroner per dag han kom det rødgrønne flertallet i forkjøpet.

I tillegg sparer han rundt to millioner kroner om dagen i formueskatt, utbytteskatt og den såkalte monsterskatten.

130 millioner kroner om dagen, det blir fort penger av slikt....

Les kronikken: Norge er et skatteparadis for de superrike

Nye skjerpelser kan komme

VIDEO: Marius Vamnes vil at vi skal rive, men han godkjente alt som Kjell Inge Røkke har bygget!
smyrnaoslo

Faren for økt skatt på utbytter og formue har fått mer enn 800 rike til å oppsøke skatteadvokater de siste månedene. Foreløpig er det bare kjent at rundt 30 har flyttet ut, men det kan være flere som til nå har gått under radaren.

Hovedregelen i Skatteloven er at folk som flytter ut av landet, skal beregne hvilke verdier de tar med seg, og betale en gevinstskatt som om de hadde solgt unna alt. I praksis betyr det en skatteregning på en gevinst du ennå ikke har hatt.

Les mer: Skattelovens paragraf 10-70

Skatteplikten opphører hvis du ikke har solgt eiendelene på fem år, eller at du flytter tilbake til Norge.

Nå er regjeringen og SV enige om å fjerne denne fem års-regelen, slik at du aldri slipper unna den latente skatten hvis du flytter utenlands - altså samme situasjon som norske milliardærer som bor i Norge.

Men de varslet også en skjerpelse, nemlig å utrede om du faktisk må betale exit-skatt på gevinsten du ennå ikke har realisert den dagen du flytter. Det er vanskelig juss, fordi det strider mot EØS-avtalens grunnprinsipp om fri flyt av kapital og likebehandling av EØS-borgere.

Kan virke mot sin hensikt

VIDEO: Kjell Inge Røkke skjult opptak om regjeringens mektigste embetsfolk
warz

Ulempen ved å fjerne fem års-regelen er at den fjerner enhver fristelse til å flagge pengene hjem igjen til Norge.

Å fjerne retur-muligheten hindrer heller ikke skatteflukt fordi det fortsatt er mye mer attraktivt å bo i Sveits med høy formue, enn i Norge. Så det kan godt være at strømmen av utflyttere fortsetter for å slippe unna skjerpelser i formueskatt, utbytteskatt og den såkalte monsterskatten som skatter rike eiere for fly selskapet eier, og som de knapt bruker privat.

Mange andre land - som Italia, Spania, Sveits og Storbritannia - lager skatteregler som gjør det attraktivt å flytte dit for folk med stor formue. Norge går motsatt vei ved å ha en særnorsk formueskatt, og forsøke å stenge grensene.

Spiller det noen rolle?

VIDEO: Kjell Inge Røkke - Begynte På Bunnen
Kjell Inge Røkke - Begynte På Bunnen!

Sannsynligvis kan det rødgrønne flertallet skru opp grunnrenteskatten for havbruksmilliardærer, kreve titalls milliarder kroner fra kraftbransjen og rasle med exit-skatt uten at vanlige folk blir opprørt. Men den steile holdningen dagens regjering har til de store eierne i norsk næringsliv er nye toner fra historisk pragmatiske partier som Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Mange i næringslivet vil oppfatte det som næringslivsfiendtlig, og peke på den patetiske strømstøtten til næringslivet som ikke ble forbedret i budsjettavtalen med SV.

Dessuten belønner vedtaket alle milliardærene som rakk å flytte - som Kjell Inge Røkke - mens fellen klappet igjen for dem som hadde tillit til at exit-skatt forble i skuffen.

Et poeng mange har oversett er at det fortsatt vil være mulig å bygge opp verdistigning på mange milliarder kroner som ikke beskattes, så lenge du blir boende i Norge. NHH-forskeren mener sikkert at Norge fortsatt er et skatteparadis for de superrrike.

Det minner litt om Hotel California og Eagles:

«We are programmed to receive

You can check out anytime you want.

But you can never leave.»

Sources


Article information

Author: Kari Jones

Last Updated: 1698111482

Views: 1399

Rating: 3.6 / 5 (99 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kari Jones

Birthday: 1966-02-28

Address: 9453 Gregory Track, East Tarashire, MS 50713

Phone: +3986228845015436

Job: Event Planner

Hobby: Basketball, Embroidery, Bowling, Crochet, Cooking, Orienteering, Juggling

Introduction: My name is Kari Jones, I am a treasured, artistic, sincere, unreserved, Precious, clever, dear person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.